Logo Gadero
service

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Bedrijfsgegevens Gadero B.V.

 • Tel: +3150 230 61 51

 • E-mail: info@gadero.nl

 • IBAN: NL08 INGB 0672 4118 30 (vermeld ten alle tijden je naam en ordernummer!).

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt begrepen onder:

(i) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Gadero. 

(ii) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

(iii) Consument: iedere natuurlijke persoon, al dan niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die een Overeenkomst op Afstand sluit met Gadero.

(iv) duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel (waaronder e-mail) dat de Consument of Gadero in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

(v) Gadero: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gadero B.V. statutair gevestigd te (9723 CT) Groningen aan de Euvelgunnerweg 19, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50837702.

(vi) Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand.

(vii) Overeenkomst: iedere Overeenkomst die de rechtsverhouding tussen Gadero en Consument met betrekking tot de levering door Gadero aan Consument van een product of dienst, zo nodig gewijzigd middels een wijziging of aanvulling daarop, en ook alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een Overeenkomst op Afstand.  

(viii) Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Gadero en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

(ix) Modelformulier voor Herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten door of namens Gadero en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op Afstand tussen Gadero en Consument. 

2.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Gadero voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Gadero zijn in te zien en dat de Algemene Voorwaarden op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3. Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gadero en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5. Indien Gadero niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gadero in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden prevaleert de inhoud van de Overeenkomst en gelden alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor zover deze niet conflicterend zijn met de Overeenkomst. 

3. Het aanbod van Gadero

3.1. Een aanbod van Gadero tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend, tenzij in het aanbod een expliciete termijn van aanvaarding is genoemd. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

3.2. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten in het aanbod van Gadero binden Gadero niet. 

3.3. Elk aanbod van Gadero bevat zodanige informatie, dat het voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Daarbij gaat het met name om de navolgende informatie: 

(i) de prijs inclusief belastingen, of, als het om een product gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend en, in voorkomend geval, de extra vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat deze extra kosten moeten worden betaald; 

(ii) de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. 

(iii) in geval van een Overeenkomst op Afstand, het van toepassing zijn van het Herroepingsrecht; 

(iv) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst en de kosten van aflevering. 

3.4. De in de aanbiedingen van Gadero opgenomen specificaties, tekeningen en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden enkel ter aanduiding. Hieraan kan de Consument geen rechten ontlenen.

4. De Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gadero onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

4.3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gadero passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Gadero daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.

4.4. Gadero kan zich – binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Gadero op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5. Gadero zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de Consument de volgende informatie, eventueel per e-mail, meesturen of op ter beschikking stellen op de website of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

(i) het bezoekadres van de vestiging van Gadero waar de Consument met klachten terecht kan;

(ii) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

(iii) de informatie over garanties en eventuele service na aankoop;

(iv) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

(v) indien de Consument een Herroepingsrecht heeft en sprake is van een Overeenkomst op Afstand, het Modelformulier voor Herroeping.

5. Wijzigingen van de Overeenkomst 

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen Gadero en de Consument tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

5.2. Indien Gadero en de Consument overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gadero stelt de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

5.3. Indien Gadero en de Consument een prijs zijn overeengekomen, geeft Gadero daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. 

5.4. In aanvulling het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel, heeft Gadero, zo lang het product niet aan de Consument is geleverd, ten allen tijde het recht om kostprijsverhogingen van hout, overige materialen en toebehoren ten gevolge van marktwerking door te berekenen in de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst door deze evenredig te verhogen, met dien verstande dat de Consument in dat geval de Overeenkomst kan annuleren. Gadero zal in zo’n geval niet schadeplichtig worden jegens de Consument.

5.5. Indien de wijzigingen van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Gadero de Consument hierover vooraf in. Indien de wijzigingen en/of aanvullingen leiden tot een stijging van de overeengekomen prijs, dan is Consument gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. 

5.6. In afwijking van het hiervoor bepaalde kan Gadero geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan Gadero moeten worden toegerekend.

6. Herroepingsrecht

Bij producten:

6.1. De Consument kan een Overeenkomst op Afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Gadero mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgaaf daarvan verplichten. 

6.2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

(i) als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Gadero mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

(ii) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

(iii) bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.3. Bij diensten, besteld in een Overeenkomst op Afstand, die niet op een duurzame gegevensdrager worden of zijn geleverd geldt dat de Bedenktijd ingaat op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst op Afstand.

6.4. Indien Gadero de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor Herroeping niet heeft verstrekt, wordt de Bedenktijd verlengd met de termijn die is verstreken vanaf het tijdstip waarop de bedoelde informatie had moeten worden verstrekt tot het moment waarop deze alsnog aan de Consument is verstrekt doch maximaal twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke Bedenktijd.

7. Verplichtingen tijdens de Bedenktijd

7.1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

7.2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Indien de Consument het product in gebruik neemt, dan wel geheel of gedeeltelijk verwerkt of beschadigt, kan hij het Herroepingsrecht niet langer uitoefenen.

8. Uitoefening van het Herroepingsrecht 

8.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier voor Herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Gadero.

8.2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Gadero. In afwijking van het hiervoor bepaalde kan Gadero aanbieden het product zelf af te halen bij de Consument. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.

8.3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde materialen en toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Gadero verstrekte redelijke instructies.

8.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

8.5. De Consument draagt de (verzend)kosten gemoeid met het terugzenden van het product. 

9. Verplichtingen van Gadero bij herroeping

9.1. Als Gadero de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan de Consument.

9.2. Gadero vergoedt de betalingen van de Consument, uitgezonderd verzendkosten in verband met de retourzending, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Gadero aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot het moment dat de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3. Gadero vergoedt ook de verzendkosten van de heenzending indien Consument de volledige bestelling retourneert. Indien Consument niet alle geleverde zaken retourneert, vergoedt Gadero de leveringskosten niet aan Consument. 

9.4. Gadero gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

9.5. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Gadero de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10. Uitsluiting Herroepingsrecht

10.1. Gadero sluit de navolgende producten en diensten uit van het Herroepingsrecht, maar alleen als Gadero dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op Afstand, heeft vermeld:

(i) producten of diensten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt, waaronder uitdrukkelijk verstaan de houtmarkt en markt voor overige grondstoffen en materialen zoals die door Gadero voor de verkoop worden aangeboden, waarop Gadero geen invloed heeft en welke prijsschommelingen zich binnen de Herroepingstermijn kunnen voordoen;

(ii) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

(a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

(b) de Consument heeft verklaard dat afstand te doen van zijn Herroepingsrecht zodra de Overeenkomst is uitgevoerd.

(iii) producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en/of die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, en/of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

(iv) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals bijvoorbeeld beplanting, hagen en (kerst)bomen;

(v) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals bijvoorbeeld sauna’s, hottubs en (bubbel)baden;

(vi) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

(vii) Overeenkomsten waarbij de Consument Gadero specifiek heeft verzocht hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van (i) aanvullende dienstverlening waar de Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht of (ii) de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren.

11. De prijs

11.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in belastingregelgeving en/of in geval van prijsschommelingen die kostprijsverhogingen voor Gadero meebrengen, waaronder uitdrukkelijk in de markt voor hout en voor overige grondstoffen en materialen zoals die door Gadero voor de verkoop worden aangeboden.

11.2. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

11.3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Gadero dit bedongen heeft in de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, op haar website dan wel anderszins en:

(i) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

(ii) de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

11.4. De in het aanbod van Gadero genoemde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief de kosten van emballage, laden en lossen, vervoer, lossing, verzekering, installatie of andere diensten.

12. Levering en uitvoering

12.1. Gadero zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

12.2. Een door Gadero opgegeven levertermijn is enkel indicatief en is nooit een fatale termijn. 

12.3. Als plaats van levering aan de Consument geldt het adres dat de Consument aan Gadero kenbaar heeft gemaakt.

12.4. Indien de zaken worden bezorgd, is Gadero gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen.

12.5. Gadero levert enkel bestellingen van producten op het vasteland in Nederland en het vasteland van Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Gadero levert geen producten in het Nederlandse en Duitse waddengebied, Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en de Caribische eilanden en/of overige eilanden behorende bij de hiervoor genoemde landen. 

12.6. Wanneer de Consument kiest voor de optie ‘Afhalen’, kan de Consument via de website van Gadero producten kopen, een vestiging van Gadero en een tijdstip selecteren waarop zij de producten bij de goederenuitgifte kunnen afhalen. 

12.7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Gadero zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 

12.8. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Gadero geaccepteerde bestellingen van voorradige producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

12.9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Gadero tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Gadero bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.10. Geleverde producten blijven eigendom van Gadero totdat de door de Consument verschuldigde bedragen voor de bestelling of voor eerdere bestellingen van de Consument volledig zijn voldaan. Gadero behoudt zich derhalve uitdrukkelijk de eigendom voor als bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek. 

12.11. In geval van een bestelling door de Consument van een niet-voorradig product, is Gadero gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien het betreffende product niet alsnog binnen drie maanden na de besteldatum op voorraad komt en Gadero geen aanwijzing heeft dat het betreffende product alsnog binnen twee weken op voorraad zal zijn.

13. Betaling

13.1. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.

13.2. In samenwerking met Klarna Bank AB  Zweden, biedt Gadero de mogelijkheid aan om achteraf te betalen. De betaling wordt in dat geval altijd aan Klarna gedaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna en algemene informatie over Klarna is beschikbaar op www.klarna.nl

13.3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gadero te melden.

13.4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Gadero is gewezen op de te late betaling en Gadero de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Gadero gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

13.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Consument zijn de vorderingen van Gadero op de Consument onmiddellijk opeisbaar. 

14. Overmacht

14.1. Gadero is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil of macht.

14.2. Onder overmacht wordt tussen partijen onder andere verstaan, naast wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Gadero geen of in beperktere mate invloed kan uitoefenen, en waardoor Gadero niet in staat is haar verplichtingen geheel of deels na te komen. Hieronder worden onder meer verstaan (maar niet uitsluitend hiertoe beperkt): werkstakingen, tekortschieten van derden die Gadero op enige wijze heeft ingeschakeld bij de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst, leveringsproblemen, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, epidemieën/pandemieën, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, meer dan gebruikelijke prijsstijgingen van hout en grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en materiële belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van personeel van Gadero.

14.3. In geval van overmacht aan de zijde van Gadero worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel Gadero als Afnemer bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

15. Garantie 

15.1. Voor bepalingen omtrent de garantie verwijst Gadero de Consument naar de garantievoorwaarden zoals deze staan vermeld op de website van Gadero. 

16. Aansprakelijkheidsbeperking

16.1. De aansprakelijkheid van Gadero in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie dan wel het betalen van schadevergoeding ex artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek. 

16.2. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 

16.3. Gadero is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten gevolge van gebreken in of aan geleverde zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van opzet of (bewuste) roekeloosheid van de Consument voor zover dat niet valt te kwalificeren als normaal gebruik. 

16.4. Gadero is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting, gevolgschade of voor vervangende schadevergoeding. Gadero is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor immateriële schade.

16.5. Indien de Consument in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is de Consument aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Gadero daardoor direct of indirect is ontstaan.

16.6. De Consument zal Gadero vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Gadero daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Consument.

16.7. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Gadero voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gadero of zijn leidinggevende ondergeschikten.

17. Opschorting 

17.1. Gadero behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien de Consument niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere Overeenkomsten met Gadero is nagekomen.

18. Intellectuele eigendom

18.1 De Consument erkent dat, indien van toepassing, elk recht van intellectueel eigendom, met betrekking tot de organisatie van Gadero of haar producten en/of diensten, aan Gadero of aan haar leverancier toebehoort. De Consument zal geen inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, modellenrecht en octrooirecht) van Gadero. 

18.2 Indien de Consument opmerkt dat Gadero inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Gadero toebehorend recht van intellectuele eigendom, dien de Consument Gadero daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 

18.3 Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Gadero toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Consument gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Gadero in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.

19. Klachtenregeling

19.1 Gadero beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

19.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gadero.

19.3. Bij Gadero ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gadero binnen de genoemde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gadero partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtsstelsel kan slechts worden geleverd door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk. 

20.2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

20.3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit een Overeenkomst. Het staat Gadero en de Consument vrij om een geschil voortvloeiende uit de Overeenkomst ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen. 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

  [ geografisch adres ondernemer]

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

   

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

 • [Naam consumenten(en)]

 • [Adres consument(en)]

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.